kasy fiskalne online

 

22 czerwca, po wielu miesiącach oczekiwań, opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, pozwalające rozpocząć produkcję kas online. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? O tym opowiadamy w poniższym wpisie.

Dotychczas mogliśmy jedynie śledzić prace nad rozporządzeniem, nie mając konkretnych wytycznych. Narastały domysły, jednak – tak jak informowaliśmy wcześniej – producenci urządzeń fiskalnych dopiero teraz mogą przystąpić do konkretnych działań.

Ponieważ rozporządzenie weszło w życie na początku lipca, będą oni mogli już wkrótce zgłaszać się do Głównego Urzędu Miar i uzyskiwać homologację dla urządzeń online. Na ten moment nie ma jednak informacji, kiedy konkretnie nowe urządzenia pojawią się na rynku; przewidywania mówią o końcu roku.

Dlaczego termin wyprodukowania kas fiskalnych online jest taki ważny? 

Głównie dlatego, że za sprawą nowelizacji ustawy VAT, część przedsiębiorców będzie zobowiązania do wymiany kasy na urządzenie online do 31 grudnia 2018 roku. Na ten moment wiemy, że z kas online pierwsze firmy mają korzystać już od 1 stycznia 2019 roku i nie ma przesłanek by sądzić, że termin ten zostanie w najbliższym czasie przesunięty. Zakup nowego urządzenia fiskalnego będzie czekać na przykład mechaników samochodowych oraz wulkanizatorów.

Czym będzie się różnić kasa fiskalna online od tych, które są obecnie na rynku?

Urządzenia, które pozytywnie przejdą proces homologacji, będą przede wszystkim pracować w trybie online, by przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Repozytorium będzie na bieżąco zbierać dane, co pozwoli organom skarbowym na ich późniejszą analizę i skuteczniejszy nadzór.

Rozporządzenie jako ważny aspekt wymienia również jednolity protokół komunikacyjny. Chodzi tutaj o ustandaryzowaną i bezproblemową współpracę kas fiskalnych online z terminalem płatniczym. Ministerstwo liczy na to, że dzięki tego typu rozwiązaniom zwiększy się odsetek płatności bezgotówkowych.

Nowe kasy online będą wydawać paragony w dwóch formach, tj. papierowej i elektronicznej. Dla przedsiębiorców póki co nadal podstawą prowadzenia ewidencji będzie wydawanie papierowych paragonów. Planuje się, że klienci z kolei będą mogli otrzymać dowód sprzedaży na adres e-mail.

Jeśli masz pytania dotyczące kasy online – jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Zadzwoń do nas: 501 596 747 lub napisz wiadomość: infotech.elk@gmail.com

 

zaktualizowano 10-07-2018

__________________________________________________________

 

 

 

 

Rada Ministrów zatwierdziła projekt zmian w ustawie o VAT oraz ustawie Prawo o miarach.

 

 Projekt ustawy zakłada uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług (VAT).

Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (szef KAS).

Proces wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online będzie rozłożony w czasie, przy czym niektóre branże, w których wykryto największe nadużycia, objęte zostaną obowiązkiem stosowania tylko kas online. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatku VAT.

Podatek VAT stanowi najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa, dlatego jego wielkość i stabilność wpływów jest bardzo ważna z punktu widzenia polityki społecznej i gospodarczej Polski. Jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę  rozliczenia podatku VAT jest obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Postęp technologiczny pozwala na zastosowanie bardziej efektywnych sposobów ewidencjonowania sprzedaży przez podatników, który w efekcie będzie dla nich również mniej uciążliwy.

Nowe rozwiązania pozwolą na stosowanie do ewidencji sprzedaży kas rejestrujących posiadających funkcję przesyłu danych do Centralnego Repozytorium Kas. Pozwoli to na zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji  oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą do celów analitycznych i kontrolnych. System analizy przekazywanych danych stanowić będzie jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczyni się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

Kasy fiskalne online będą przesyłały informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także godziny dokonania transakcji.

Przesyłane informacje będą w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas rejestrujących będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta. Szef KAS będzie zatem gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym – będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia ryzyka, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część tej sprzedaży. Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także do uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców.

Zgodnie z projektem, dopuszczono stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży kasy rejestrujące dotychczas używane przez podatników, tj. kasy z papierowym zapisem kopii oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Po wejściu w życie nowych przepisów podatnicy nadal będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące „starego” rodzaju (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.). Kasy „starego” rodzaju będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, do której jest używana dana kasa rejestrująca, może ona funkcjonować nawet kilka lat.

Kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii i z elektronicznym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku, jako rozwiązania, które nie spełniają wymogów nowego systemu kas. Wycofywanie to będzie odbywało się w sposób ewolucyjny i zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy.

Zakłada się, ze kasy z papierowym zapisem kopii nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej,  zatem podatnik stosujący kasę rejestrującą z papierowym zapisem kopii, w sytuacji konieczności wymiany pamięci fiskalnej w tej kasie, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online. W związku z powyższym kontrola rozliczeń podatkowych będzie znacznie ułatwiona zarówno dla służb skarbowych, jak i mniej uciążliwa dla samego podatnika.

Zaproponowano też refundację kosztów zakupu kas online w wysokości 90 proc. ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Rozwiązanie to ma promować kasy online do prowadzenia ewidencji sprzedaży (do podatników, którzy nabyli kasy przed wejściem w życie ustawy będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy). Minister finansów będzie mógł w rozporządzeniu podnieść tę kwotę refundacji.

Ponadto, w związku z częstym niedopełnianiem przez podatników wykonywania obowiązkowego przeglądu technicznego kas, w projekcie zaproponowano wprowadzenie kary 300 zł za niepoddanie kasy rejestrującej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu. Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy i zarejestrowania tego zdarzenia w rejestrze zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas, a w przypadku kas z papierowym zapisem kopii oraz kas z elektronicznym zapisem kopii – tylko na podstawie wyniku przeglądu technicznego w książce kasy.

Zaproponowano, aby nowe rozwiązania weszły w życie 1 października 2018 r.

zaktualizowano: 05-04-2018

 

__________________________________________________________

 

 

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów 18 września br. opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji „Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach”.
Źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053

 

Ważniejsze zapisy:

 1.     Projekt wprowadza Centralne Repozytorium Kas którego administratorem oraz danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
 2.     Projekt wprowadza możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego czyli Centralnego Repozytorium Kas.
 3.     Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te zostaną pozbawione informacji dotyczących klientów dokonujących zakupów.
 4.     Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły oraz zautomatyzowany.
 5.     Podatnik będzie zobowiazany do zapewnienia połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.
 6.     Projekt dopuszcza również stosowanie kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia).
 7.     Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku
 8.     Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku.
 9.     Projekt zakłada, że faktury VAT będzie można wystawić dla przedsiębiorców jedynie do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP nabywcy. Jeśli sprzedawca ma kasę bez funkcji NIPu nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę, że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał zarejestrowanego NIPu nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (uniemożliwi to zaliczenie wydatków do kosztów, ale może służyć jako dokument zakupu do gwarancji).
 10.     Dopuszcza się stosowanie kas: zakupionych przez podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej umowy, pod warunkiem, że w dniu fiskalizacji miały ważną homologację.
 11.     Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 1000 zł) ceny zakupu kasy.
 12.     Jeśli taki podatnik skorzystał już z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęło 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać.
 13.     Odliczenie ma być zwrócone jeśli zakończono działalność przed upływem 4 lat lub nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.
 14.     Podatnicy kupujący kasy z kopią papierową lub elektroniczną mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata).
 15.     Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na onlineowe. Zakłada, że na obecnie stosowanych kasach:
  – tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych
  – do 30 czerwca 2019 kasy onlineowe muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
  – od 1 stycznia 2020 roku na kasy onlineowe musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.
 16.     Prezes GUM będzie mógł wydać decyzję zmieniającą wydane wcześniej „potwierdzenie” dla kasy (homologację) jeśli producent zmieni oprogramowanie kasy. Producent nie będzie musiał robić ponownej homologacji i badań podzespołów (hardwareu) które nie uległy zmianie.
 17.     Projekt ustawy podlega notyfikacji w UE (3 miesiące)

Oczywiście nie ma pewności, że wszystkie zapisy projektu staną się ustawą.

zaktualizowano: 19-10-2017

________________________________________________________

Ogłaszamy, że już od dzisiaj dostępne są u nas najnowsze kasy fiskalne z certyfikatem zgodności ONLINE READY z gwarancją technicznej modernizacji do wersji obowiązującej od roku 2018!
Kupując teraz urządzenie fiskalne, otrzymujesz zapewnienie dostosowania jego funkcjonalności do nowych wymogów. LISTA DOSTĘPNYCH KAS ONLINE READY.

zaktualizowano: 23-02-2017

_________________________________________________________

Szanowni Państwo w trosce o Państwa czas potrzebny do wyszukania aktualnych i źródłowych (M.R.,M.F.) informacji dotyczących kas rejestrujących  uruchomiliśmy w naszej firmie tel. kontaktowy 605-207-753 oraz adres mailowy infotech.elk@gmail.com gdzie otrzymacie Państwo aktualne i sprawdzone informacje, oraz możecie Państwo wysłać pytania dotyczące omawianego problemu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

O podjętych ustaleniach natychmiast powiadomimy Państwa na naszej stronie www.infotech.elk.pl

zaktualizowano: 16-11-2016

__________________________________________________________